Thông điệp từ Jenny Dodd, Giám đốc điều hành của TASTAFE

Jenny Dodd đã là Giám đốc điều hành của TASTAFE trong hơn hai năm và trước đây đã làm việc tại TAFE Queensland và Viện Công nghệ Canberra. Trong video này, Jenny chia sẻ một số hiểu biết về cách các nhân viên của TASTAFE đã suy nghĩ lại về cách họ giao hàng và làm việc cùng nhau để đáp ứng những thách thức của môi trường COVID-19 mới.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook