Cựu phiên dịch viên NATO mài giũa kỹ năng tư vấn để đáp ứng thách thức mới - TAFE NSW

Trước khi học tại TAFE NSW khi còn là một học sinh trưởng thành, Jasmina Djezic đã làm phiên dịch tiếng Bosnia cho NATO. Đi đến TAFE đã giúp cư dân Campbelltown khởi động lại sự nghiệp của mình trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng. 

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook