1TP3 Sức mạnh của TAFE: Câu chuyện COVID

Đọc câu chuyện về sự biến đổi COVID trong TAFEs. Trong năm 2020, sự thích ứng của việc dạy và học để đảm bảo sinh viên và doanh nghiệp có thể tiếp tục đào tạo của họ là điều đáng chú ý. VET và TAFE không có khả năng trở lại bình thường trước COVID.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook