Kế hoạch chiến lược 2020-2025

Kế hoạch Chiến lược 2016 - 2018 của Giám đốc TAFE Australia có thể là đã xem ở đây.