Nội quy hiệp hội

Các quy tắc của Giám đốc TAFE Úc Hợp nhất

TDA hoạt động theo một bộ Quy tắc điều hành hoạt động của hiệp hội quốc gia. Tài liệu sau đây phác thảo các Quy tắc này, được sửa đổi bằng một cuộc bỏ phiếu nhất trí của các thành viên có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019.