Khước từ

© Giám đốc TAFE Úc 

Các tài liệu trên trang web này được cung cấp cho mục đích cung cấp quyền truy cập thông tin và không phải là tư vấn chuyên nghiệp.

Trước khi dựa vào tài liệu, người dùng nên có được lời khuyên chuyên môn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ để đánh giá tính chính xác, tiền tệ, tính đầy đủ và mức độ phù hợp cho mục đích của họ.

Một số tài liệu trên trang web này có thể bao gồm hoặc tóm tắt quan điểm, tiêu chuẩn hoặc khuyến nghị của bên thứ ba. Việc đưa vào tài liệu đó không phải là sự chứng thực của TDA đối với tài liệu đó và không phải là dấu hiệu cho thấy cam kết của TDA đối với bất kỳ quá trình hành động cụ thể nào.

Liên kết được cung cấp cho các trang web khác được cung cấp để thuận tiện cho người dùng và không cấu thành thông tin xác thực tại các trang web đó. TDA không chịu trách nhiệm đối với tài liệu có trong bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này.

Người dùng của trang web này cũng được chuyển đến Tuyên bố về quyền riêng tư của trang web TDA.

Thông báo này không được xóa.