Quản trị

Giám đốc TAFE Úc là một hiệp hội kết hợp trong Lãnh thổ Thủ đô Úc theo Hiệp hội kết hợp năm 1991. Nó được điều hành bởi một ủy ban quốc gia theo nó Quy tắc kết hợp. Là một tổ chức phi lợi nhuận, TDA được quy định ở cấp quốc gia Ủy ban từ thiện và phi lợi nhuận của Úc.

Thắc mắc về quản trị của TDA có thể được gửi đến ceo@tda.edu.au.