Craig Sloan

Thành viên hội đồng quản trị, đối tác tại KPMG

Craig là Kế toán viên chuyên nghiệp và là Đối tác cao cấp tại KPMG, nơi anh đã làm việc hơn 30 năm và chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn phân tích tài chính, chi phí và phân tích lợi nhuận quốc gia. Ông là thành viên của Ban điều hành tư vấn quản lý quốc gia của công ty và CFO cho hoạt động tư vấn quản lý quốc gia. Ông có nhiều kinh nghiệm trong đó bao gồm việc cung cấp kế toán, khả năng kinh doanh, tính khả thi và tư vấn chuyên sâu cũng như chi phí, mô hình hóa, phát triển năng lực, phát triển tình huống kinh doanh, mua sắm và tư vấn chương trình cho nhiều đối tượng, chuyên cung cấp dịch vụ cho cả các cơ quan chính phủ Liên bang và Tiểu bang / Lãnh thổ. 

Craig là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Viện Công nghệ Canberra nhà cung cấp giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất của chính phủ tại thủ đô Canberra, thủ đô của Úc, với hơn 22.000 tuyển sinh hàng năm. CIT cung cấp các chương trình và dịch vụ trong một loạt các ngành học ở cấp độ Khung trình độ Úc 1-7. Craig đã thực hiện vai trò này kể từ tháng 7 năm 2014.

Trong những năm qua, Craig đã tham gia rất nhiều với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị với một số tổ chức không vì lợi nhuận bao gồm Phòng kinh doanh ở Canberra (nơi ông đã phục vụ trong 23 năm), Trung tâm quốc gia về văn học thiếu nhi Úc, Phòng trưng bày của Úc Thiết kế, và Ủy ban tư vấn khóa học tại Đại học Canberra.

Craig có bằng Cử nhân Kế toán (Đại học Canberra) và là thành viên của Viện Kế toán Công chứng, thành viên của Hiệp hội CPAs Úc và là thành viên của Viện Giám đốc Công ty Úc.

viVietnamese