Thông cáo báo chí

Bản phát hành truyền thông năm 2021

Thông cáo báo chí năm 2020

Ngày Phát hành truyền thông
Ngày 7 tháng 12 năm 2020
27 tháng 11 năm 2020
27 tháng 11 năm 2020
25 tháng 9 năm 2020
Ngày 9 tháng 9 năm 2020
2 tháng 9 năm 2020
Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Ngày 7 tháng 7 năm 2020
15 tháng 5 năm 2020
Ngày 30 tháng 4 năm 2020
1 tháng 4 năm 2020
Ngày 11 tháng 3 năm 2020

Truyền thông 2019

Truyền thông 2018

Truyền thông 2017