Thông cáo báo chí

2022 Media Releases

Ngày Phát hành truyền thông
23 May 2022

Bản phát hành truyền thông năm 2021

Thông cáo báo chí năm 2020

Ngày Phát hành truyền thông
Ngày 7 tháng 12 năm 2020
27 tháng 11 năm 2020
27 tháng 11 năm 2020
25 tháng 9 năm 2020
Ngày 9 tháng 9 năm 2020
2 tháng 9 năm 2020
Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Ngày 7 tháng 7 năm 2020
15 tháng 5 năm 2020
Ngày 30 tháng 4 năm 2020
1 tháng 4 năm 2020
Ngày 11 tháng 3 năm 2020

Truyền thông 2019

Truyền thông 2018

Truyền thông 2017

Thông cáo báo chí