2018: Đại hội WFCP Thứ ba Phòng trưng bày ngày 9 tháng 10