Tuần lễ đại học của TAFE 2020

TAFE hội nghị quốc hội 2020

TAFE Đáp ứng Nghị viện là một sự kiện kết nối các nhà điều hành cấp cao của TAFE và ngành với các nghị sĩ tại một thời điểm thú vị trong lĩnh vực giáo dục đại học. Sự kiện giới thiệu hoạt động và khả năng của TAFE bao gồm đóng góp mà TAFE tạo ra cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế toàn diện trên cả nước.

Đối thoại CEO tháng 2 năm 2020