Đào tạo an ninh mạng trực tuyến - TAFE NSW

Đào tạo an ninh mạng tại TAFE NSW là nhu cầu. Người ta ước tính rằng Úc hiện đang thiếu 2300 công nhân về an ninh mạng, với nhu cầu dự kiến sẽ có ít nhất 17.600 chuyên gia bổ sung trong lĩnh vực này vào năm 2026. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm các chuyên gia có sự kết hợp các kỹ năng kỹ thuật với chuyên môn về bảo mật dữ liệu cùng với hiểu biết về rủi ro kinh doanh.

Watch the video đây.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook