Công nghệ

công nghệ

Phần mềm doanh nghiệp như một dịch vụ cung cấp trải nghiệm đơn giản và hấp dẫn cho sinh viên và nhân viên. Các tổ chức giáo dục đại học phải đối mặt với sự phức tạp hành chính ngày càng tăng do chuyển sang cạnh tranh toàn cầu lớn hơn, tính di động của sinh viên và áp lực để cung cấp trải nghiệm đặc biệt của sinh viên. Các tổ chức cần giải pháp, và Công nghệ phần mềm cho phép họ thích nghi với bối cảnh giáo dục đang thay đổi và giảm gánh nặng hành chính.

viVietnamese