Viện thể thao Úc

Ủy ban Thể thao Úc (ASC) là cơ quan Chính phủ Úc chịu trách nhiệm hỗ trợ và đầu tư vào thể thao và hoạt động thể chất ở tất cả các cấp.

ASC được thành lập năm 1985 và hoạt động theo Đạo luật Ủy ban Thể thao Úc 1989 và được điều hành bởi một Hội đồng ủy viên được chỉ định bởi Bộ trưởng thể thao.

ASC hợp nhất hai thực thể: Thể thao Úc - chịu trách nhiệm thúc đẩy lĩnh vực thể thao rộng lớn hơn bao gồm sự tham gia, hoạt động thể chất và tăng trưởng ngành và Viện thể thao Úc - dẫn đầu hệ thống thể thao hiệu suất cao của chúng tôi.

Viện Thể thao Úc (AIS) và Giám đốc TAFE Úc (TDA) công nhận có một loạt các lợi ích chung, vì lợi ích của sinh viên và vận động viên, giữa hai tổ chức quốc gia này. Một trong số đó là sự hình thành của Mạng lưới TAFE vận động viên ưu tú.

viVietnamese